Toekomst voortgezet onderwijs in Maastricht
11 apr 2019 – Nieuwsbericht

Toekomst voortgezet onderwijs in Maastricht

11 april 2019

Begin 2018 hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ opnieuwrichting gegeven aan het voortgezet onderwijs in Maastricht. We willen dat kinderen en hun ouders uit Maastricht en omstreken kunnen kiezen uit een breed onderwijsaanbod aan beide zijden van de Maas. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te zetten. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

LVO neemt voorgenomen besluit toekomst brede scholengemeenschap Oost- Maastricht: Kansen bieden aan leerlingen. Ook in de toekomst.

Het Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege en VMBO Maastricht gaan samen verder als één brede scholengemeenschap. Dat is het voorgenomen besluit dat het College van Bestuur van LVO op 9 april heeft genomen, met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het voorgenomen besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de betreffende scholen en de gemeenteraad Maastricht. De Nederlandse Katholieke Schoolraad wordt om goedkeuring gevraagd. De fusie gaat in op 1 augustus 2020 en de school krijgt de denominatie openbaar onderwijs. Het voorgenomen besluit vloeit voort uit het bestaande Masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’.

Gezamenlijke visie

Het formele besluit tot fusie wordt dit schooljaar genomen, zodat de scholen kunnen starten met het nodige voorwerk om de fusie voor te bereiden. Medewerkers, ouders en leerlingen worden betrokken in de vorming van de nieuwe brede school. Vanuit de gezamenlijke visie van de scholen ontstaat er toekomstbestendig, kwalitatief goed en breed onderwijs. Dat onderwijs is bestand tegen de effecten van ontgroening en krimp en daarbij voldoen gebouwen weer aan de eisen van de huidige tijd. Daarom worden er samen met de gemeente ook concrete stappen gezet om een gezamenlijke huisvesting voor te bereiden. De huisvesting zal op zijn vroegst per schooljaar 2022- 2023 gereed zijn. “We zetten één nieuwe state-of-the-art school neer in Maastricht-Oost, het bestevan twee werelden,” zegt Guido Beckers, voorzitter van de Centrale Directie LVO Maastricht. “We voegen sterke scholen samen en krijgen zo de kans om goed onderwijs te waarborgen voor de toekomst.”

Openbaar onderwijs

Door de fusie krijgen de scholen één gezamenlijk BRIN-nummer en de denominatie openbaar. Om de katholieke identiteit van het Sint-Maartenscollege en andere levensbeschouwingen te borgen zal de nieuwe brede scholengemeenschap een commissie identiteit krijgen, die beleidsmatige en praktische adviezen geeft aan de schoolleiding. Ook in het onderwijsaanbod krijgt levensbeschouwing een duidelijk herkenbare plek. De fusie biedt kansen en mogelijkheden om een breed onderwijsaanbod te behouden en in de toekomst verder te ontwikkelen, zoals het Technasium of een keuzevak als sterrenkunde en filosofie.

Masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’

Op basis van het Masterplan voor herschikking van het onderwijs in Maastricht is er een onderzoek uitgevoerd naar hoe de samenwerking tussen Porta Mosana College, het Sint-Maartenscollege en VMBO Maastricht eruit kan zien. Hiervoor zijn er vier werkgroepen opgericht met vertegenwoordigers van elke school: onderwijs, identiteit & denominatie, personeel en financiën. Zij hebben onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de scholen, wat de financiële effecten van samenwerking zijn en welke keuzes op het gebied van BRIN-structuur en denominatie er gemaakt dienen te worden. Uit de Fusie Effect Rapportage blijkt dat een fusie de meest kansrijke vorm van samenwerking is. De komende maanden zullen de gemeente, NKSR en Medezeggenschapsraden van de scholen zich buigen over de Fusie Effect Rapportage die aan dit voorgenomen besluit ten grondslag ligt. Zij worden verzocht om voor de zomer hun advies en instemming op het voorgenomen besluit te geven.

Vragen?

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met de locatiedirecteur.

U kunt deze tekst ook als PDF downloaden.

Deel deze pagina op: