13 feb 2022 – Nieuwsbericht

Nieuwsbericht LVO - Toekomstvisie

Voortzetting advies toekomstvisie (belangrijk)

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers,

In een vorige nieuwsbrief van 19 januari hebben we onze toekomstvisie op het voortgezet onderwijs in Maastricht toegelicht en gaven we aan in welke fase van de besluitvorming we zaten. Inmiddels is er media-aandacht geweest over de huisvesting en naar aanleiding van een brief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in samenwerking met VOS ABB aan de gemeenteraad. De brief was aanleiding voor de gemeente om de beoogde besluitvorming over de toekomstvisie door de gemeenteraad in februari uit te stellen. Dat zal nu naar verwachting op zijn vroegst in mei  zijn, na de gemeenteraadsverkiezingen, door de nieuwe gemeenteraad. We kunnen ons voorstellen dat er vragen bij jullie zijn ontstaan. Via deze nieuwsbrief willen we zaken verduidelijken.

Adviesaanvraag Toekomstvisie en reactietermijn blijven onverkort overeind
Wij vinden het jammer dat de besluitvorming van de gemeenteraad vertraagt. Omdat besluitvorming over de toekomstvisie van enorm belang is voor (toekomstige) leerlingen, ouders en medewerkers, heeft het bestuur van LVO de medezeggenschapsraden gevraagd om volgens planning door te gaan met de adviesprocedure. De Toekomstvisie heeft een zorgvuldig proces van totstandkoming doorlopen met een uitgebreide fase van consultatie. De reacties in deze periode zijn verwerkt in de Toekomstvisie die nu voorligt. 

Wij vragen aan de medezeggenschapsraden advies over meer bouwstenen uit de visie dan aan de gemeenteraad. De toekomstvisie geeft een brede kijk op het voortgezet onderwijs en biedt oplossingen die zorgen voor kansrijk en kansen gelijk onderwijs met veel keuzevrijheid voor de leerlingen. In onze visie staat dat al ons onderwijs toegankelijk moet zijn voor alle leerlingen en medewerkers (denominatie algemeen bijzonder). Het bevat een voorstel voor de spreiding van het onderwijsaanbod over drie locaties in de stad. Onderdeel van de visie is om in Maastricht Oost een campus te vormen en de samenwerking tussen alle scholen van Maastricht te bevorderen. Besluitvorming hierover is nodig om toekomstbestendig voortgezet onderwijs te realiseren en om besluiten over de huisvesting van onze scholen door de gemeenteraad mogelijk te maken.

Handelen volgens de wet
In de brief van de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB aan de gemeente stonden diverse juridische bezwaren tegen de keuze voor de denominatie algemeen bijzonder onderwijs voor het voortgezet onderwijs in Maastricht. Het bestuur van LVO heeft een reactie op deze brief naar het college van B&W Maastricht gegeven. In deze reactie staan de volgende conclusies:

- Gemeente Maastricht en LVO kiezen met één denominatie van algemeen bijzonder voor de gehele stad voor sterk onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.

- We handelen in lijn met de wet- en regelgeving. De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB geven niet alle juridische argumenten weer, die hierover de afgelopen jaren zijn uitgewisseld.

Inmiddels heeft het bestuur van VOS ABB zich gedistantieerd van deze brief.

De rol van medezeggenschap
De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB hebben bezwaren geuit over de medezeggenschapsprocedures en de volgorde van de besluitvorming. Wij hebben echter dit traject zorgvuldig ingezet, met in achtneming van de Wet medezeggenschap op scholen. Dat doen wij uit volle overtuiging; wij hechten aan advisering vanuit de medezeggenschap, vanuit alle geledingen. Dit is onderdeel van onze besturingsfilosofie.

Huisvesting
Besluiten over het onderwijsaanbod zijn nodig om de huisvesting van onze scholen te verbeteren. Zonder toekomstvisie ontbreekt de basis voor de gemeenteraad om daarover tot besluiten te komen. De gemeente heeft zorgplicht met betrekking tot huisvesting van scholen en voert daarmee de regie over dit dossier. LVO is met de gemeente en andere partijen nauw aan het samenwerken om goede onderwijshuisvesting te realiseren. Leidend voor ons zijn daarbij onze onderwijskundige uitgangspunten. Daarbij staat het belang van de leerling voorop.

Het bestuur van LVO en de Maastrichtse scholen blijven graag met de medezeggenschapsraden en de gemeente in gesprek over de toekomstvisie van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Dat gesprek en de keuzes die we gaan maken is nodig voor de leerlingen, ouders en medewerkers.

Mochten jullie vragen hebben over de toekomstvisie of deze nieuwsbrief,
stel deze dan via de locatiedirecteur, W. Bergmans

Downloaden als PDF

Deel deze pagina op: