Financien Terra Nigra
Direct naar
Office365 Somtoday

Financien

Schoolboeken
De schoolboeken worden gratis door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op school een gebruikersovereenkomst met de ouders worden gesloten. 

Schoolkosten
De school conformeert zich aan de 'Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs', die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl > thema's > schoolkosten > gedragscode schoolkosten.

Verplichte ouderbijdrage
De school maakt extra kosten om lessen aantrekkelijker te maken voor leerlingen doorleerlingen met levensechte materialen te laten werken. Bij Praktijkonderwijs gaat het met name om het materiaal dat bij de praktijklessen wordt gebruikt. Bij de VOORdeel scholingsklas komen daar de extra kopieerkosten van het portfolio bij. deze kosten zijn opgenomen in de verplichte ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school kan de ouders vragen mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de "vrijwillige ouderbijdrage" genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u wel of niet betaalt.
U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen.

De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de ouders, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding:
    - Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de ouders geldende bijstandsnorm;
    - Indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing is verklaard;

Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of geheel in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen de ouders een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de schoolleiding. Formulier op te vragen bij Belinda Westera (teamleider)
De schoolleiding beslist in dat geval over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling.

De school kan met de ouders een schriftelijke "overeenkomst ouderbijdrage" sluiten. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst is als bijlage in deze schoolgids opgenomen en te downloaden via de website: www.terranigra.nl . U bent niet verplicht om deze overeenkomst aan te gaan maar na ondertekening van de overeenkomst bent u verplicht de bijdrage te betalen. De (soorten) activiteiten en voorzieningen waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd en de daarbij behorende bedragen, zijn gespecificeerd in een bijlage bij de overeenkomst ouderbijdrage.

De hoogte en de wijze van besteding van deze gelden, is met instemming van het ouders/ leerlingen deel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

De kosten per leerjaar: (wijzigingen voorbehouden)

Fase 1 max. € 74,50
Fase 2 max. € 74,50
Fase 3 - arbeid max. € 74,50
Fase 3 - Scholing 1 max. € 74,50
Fase 3 - Scholing 2 max. € 74,50
Fase 3 - Scholing 3 max. € 30,-


Verder moet de leerling zelf de schoolbenodigdheden aanschaffen zoals:

 • schooltas
 • agenda
 • pennenmapje met potlood, gum, pen, stiften, puntenslijper, kleurpotloden
 • liniaal van 30 cm
 • schaar
 • plakstift
 • klapper (23-rings) met tabbladen
 • blanco taal/rekenbladen
 • 5 taalschriften
 • kladblok
 • eenvoudige zakrekenmachine
 • gymkleding (sportkleding zoals broekje, shirt, gymschoenen) en douchespullen
 • werkjas / stofjas, kan eventueel via school aangeschaft worden
 • laarzen of laarzenslofjes vanwege tuintechniek

Verder zijn er op school kluisjes beschikbaar, waarin tassen e.d. kunnen worden opgeborgen.
Elke leerling ontvangt gratis een kluis van school voor de gehele schoolperiode. Wanneer de leerling de kluissleutel of het pasje kwijtraakt, wordt voor het aanschaffen van een nieuwe sleutel/pas een vergoeding van €10,00 gevraagd.

LET OP: de verstrekte spullen die vallen onder de vrijwillige bijdrage en die in "huur" dan wel "gebruik" worden verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van de school. Het is aan de leerling om goed om te gaan met deze spullen. Bij vernieling dan wel beschadiging wordt de totale aanschafsom van het product bij de leerling/ouder/verzorger verhaalt!

Tegemoetkoming in de schoolkosten
Ouders hebben sinds twee jaar recht op een kind gebonden budget, dat wordt verstrekt door de belastingdienst.
Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar die naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaan, krijgt u vanaf 2010 meer kind gebonden budget. De tegemoetkoming ouders voor schoolkosten, die u van de IB -groep kreeg, vervalt. Kind gebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. Hebt geen bericht van de belastingdienst gekregen over het kind gebonden budget? En denkt u dat u wel aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u zelf een aanvraag doen. meer informatie:
www.toeslagen.nl/particulier/kindgebondenbudget.html

Deel deze pagina op: