Direct naar
Office365

Commissie van Beroep Examens

Een eindexamenkandidaat, of zijn ouder(s)/verzorger(s) (de wettelijk vertegenwoordiger) kan bezwaar maken tegen maatregelen die hij strijdig acht met het examenreglement, conform artikel 5, lid 2 van het Eindexamenbesluit voortgezet onderwijs.
(zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2019-01-01

In eerste instantie is daarvoor een klacht in te dienen bij de directeur van de school, die daarover een beslissing moet nemen. De schooldirectie deelt het besluit schriftelijk mee aan de kandidaat en/of aan zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) en aan de Inspectie van het Onderwijs. Op de website van de school of in de schoolgids staan de adresgegevens van de locatieleiding van de school.

De kandidaat kan tegen deze beslissing van de school in beroep gaan. Hij doet dit bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep Examens LVO Maastricht. 
Een minderjarige kandidaat laat dit door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) doen. 
Het beroep moet binnen vijf dagen nadat de beslissing van de directeur van de school schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingesteld, voorzien van een ondertekening van de kandidaat of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).

Correspondentieadres:
Commissie van Beroep voor de Examens 
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Noormannensingel 50
6224 BW Maastricht
Per mail: directiesecretariaatzuidwest@stichtinglvo.nl

De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep. Een hoorzitting kan onderdeel zijn van de procedure. De Commissie kan, mits gemotiveerd, deze termijn met twee weken verlengen.

De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), aan de schooldirectie en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Het reglement van de Commissie van Beroep is op de website van de school te vinden of via de website van LVO Maastricht:
https://www.lvomaastricht.nl/over-lvo-maastricht/de-organisatie/de-organisatie

Deel deze pagina op: